Biển số xe máy có hai chữ cái

Biển số xe máy có hai chữ cái 1

Sau ngày 15/8, trên đường phố xuất hiện nhiều xe máy đeo biển kiểm soát có 2 chữ cái trong sêri biển mà không thuộc loại xe có dung tích xi lanh dưới 50cm3. Đây có phải cách phân loại, quản lý biển số mới của cơ quan chức năng không?

Liên quan đến vấn đề này, từ ngày 15/8, Thông tư 24/2023 thay thế Thông tư 58/2020 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Nếu như Thông tư cũ quy định, các biển số xe mô tô sẽ được phân loại theo dung tích xi lanh như: Mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3; mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên và xe máy điện. Thì nay, biển số xe mô tô dành cho cá nhân chỉ còn một loại duy nhất.

Cụ thể, Thông tư 24/2023 quy định, biển số xe mô tô có nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước.

Biển số xe máy có hai chữ cái 2

Cũng tại Phụ lục 4 của Thông tư này, ví dụ biển số xe mô tô cấp cho xe của doanh nghiệp, Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập và xe của cá nhân theo định dạng 29-HA 002.33. Trong đó, 29 là ký hiệu địa phương đăng ký xe; HA là ký hiệu sêri đăng ký còn 002.33 là số thứ tự đăng ký.

Đối với xe mô tô của các cơ quan nhà nước sẽ có nền màu xanh.

Cụ thể, biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong các chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M kết hợp với 1 chữ số tự nhiên từ 1 đến 9 cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.