Cấp biển số xe theo mã định danh

Cấp biển số xe theo mã định danh 1

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo lần 2 thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo dự kiến, thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ 1.7.2023, thay thế Thông tư 58/2020 quy định về cùng nội dung.